فرهنگ سورنی

جستجوی بیشتر..

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
elementor_library
elementor_font

اسنادرسمی لازم الاجرا

اسنادرسمی لازم الاجرا


کلیه اسناد رسمی راجع به اموال منقوله مستقلاً و بدون احتیاج به حکمی از محاکم عدلیه لازم‌الاجرا خواهد بود مگر اینکه شخص ثالثی مدعی آن باشد.(ماده ۱۱۷ قانون ثبت اسناد مصوب کمیسیون قوانین عدلیه مورخ ۲۱ حمل ۱۳۹۹)
کلیه اسناد رسمی راجع به معاملات املاکی که مطابق مقررات باب دوم این قانون ثبت شده است مستقلاً و بدون مراجعه به محاکم لازم الاجرا است و ادعای شخص ثالث نسبت به آنها مانع اجرا نخواهد بود(ماده ۱۱۸قانون ثبت اسناد مصوب کمیسیون قوانین عدلیه مورخ ۲۱ حمل ۱۳۹۹)
اسناد معاملات تجارتی راجع به اموال منقوله که در دفتر ثبت اسناد و املاک ثبت می‌شودترتیب اجرای آن، موافق مقررات قانون تجارت خواهد بود.(ماده ۱۲۲ قانون ثبت اسناد مصوب کمیسیون قوانین عدلیه مورخ ۲۱ حمل ۱۳۹۹)
ادعای جعلی که از مجرای جزایی به عمل آمده باشد عملیات راجع به اجرای اسناد رسمی لازم الاجرا را موقوف نمی کند مگر پس از اینکه مستنطق رای مجرمیت متهم را صادر و مدعی عموم هم موافقت کرده باشد(ماده ۱۲۳
قانون ثبت اسناد مصوب کمیسیون قوانین عدلیه مورخ ۲۱ حمل ۱۳۹۹

جستجوی بیشتر..

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
elementor_library
elementor_font