معرفی کتاب های حقوق در ایران

مباحثی تحلیلی از حقوق شرکت های تجاری (جلد اول)

مباحثی تحلیلی از حقوق شرکت های تجاری (جلد اول)

نویسنده: دکتر محمد عیسائی تفرشی
انتشارات: دانشگاه تربیت مدرس
تعداد صفحات: ۵۲۲
سال: دوم، ۱۳۹۵
ویرایش: اول

مباحثی تحلیلی از حقوق شرکت های تجاری (جلد اول)

مباحثی تحلیلی از حقوق شرکت های تجاری (جلد اول)

نویسنده: دکتر محمد عیسائی تفرشی
انتشارات: دانشگاه تربیت مدرس
تعداد صفحات: ۵۲۲
سال: دوم، ۱۳۹۵
ویرایش: اول

مباحثی تحلیلی از حقوق شرکت های تجاری (جلد اول)

مباحثی تحلیلی از حقوق شرکت های تجاری (جلد اول)

نویسنده: دکتر محمد عیسائی تفرشی
انتشارات: دانشگاه تربیت مدرس
تعداد صفحات: ۵۲۲
سال: دوم، ۱۳۹۵
ویرایش: اول

مباحثی تحلیلی از حقوق شرکت های تجاری (جلد اول)

مباحثی تحلیلی از حقوق شرکت های تجاری (جلد اول)

نویسنده: دکتر محمد عیسائی تفرشی
انتشارات: دانشگاه تربیت مدرس
تعداد صفحات: ۵۲۲
سال: دوم، ۱۳۹۵
ویرایش: اول