جستجوی بیشتر..

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
elementor_library
elementor_font

جدایی مسئولیت معاون جرم با مباشر جرم

جدایی مسئولیت معاون جرم با مباشر جرم

اوضاع و احوال مختصه به مرتکب اصلی که موجب تغییر وضعیت یا موجب تخفیف و تشدید مجازات است نسبت به معاون جرم موثر نخواهد بود و همچنین هرگاه فاعل جرم به جهتی از جهات قانونی معاف از مجازات باشند معافیت او تاثیری در حق معاون مجرم نخواهد داشت.(ماده۳۰ قانون مجازات عمومی مصوب۷بهمن ۱۳۰۴کمیسیون عدلیه)

جستجوی بیشتر..

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
elementor_library
elementor_font