جستجوی بیشتر..

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
elementor_library
elementor_font

تشکیل محاکم نظامی

تشکیل محاکم نظامی

محاکم نظامی موافق قوانین مخصوصه در تمام مملکت تاسیس خواهد شد (اصل ۸۷ متمم قانون اساسی مصوب ۱۲۸۵ خورشیدی)

باید محاکم نظامی موقتی تشکیل داده شود که با سرعت و شدت در تقصیرات و اقداماتی که بر ضد امنیت و آسایش عمومی است رسیدگی نمایند.(ماده ۲ قانون حکومت نظامی مصوب ۱۲۹۰/۴/۱۴خورشیدی)
تمام حکام محاکم نظامی بایداهل نظام باشند.(ماده ۳ قانون حکومت نظامی مصوب ۱۲۹۰/۴/۱۴خورشیدی)

جستجوی بیشتر..

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
elementor_library
elementor_font