جستجوی بیشتر..

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
elementor_library
elementor_font

مجازات اخذانحصاروراثت غیرواقع

مجازات اخذانحصاروراثت غیرواقع

هرگاه معلوم شود که مستدعی تصدیق با علم به عدم وراثت خود تحصیل تصدیق وراثت نموده و یا با علم به وجود وراثی غیر از خود تحصیل تصدیق بر خلاف حقیقت کرده است کلاهبردار محسوب و علاوه بر ادعای خسارت به مجازاتی که به موجب قانون برای این جرم مقرر است محکوم خواهد شد .(ماده ۹ قانون تصدیق انحصار وراثت مصوب ۱۴ مهر ماه ۱۳۰۹)

جستجوی بیشتر..

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
elementor_library
elementor_font