Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
elementor_library
elementor_font

سندعادی

سندعادی

چون از قرار اطلاعات واصله بعضی صاحبان دفاتر مبادرت به تسجیل نوشتجات عادی نموده وبعداً هم که برای بازجویی به محاکم عدلیه احضار می‌شوند بر خلاف قاعده از رفتن به محکمه خودداری می‌نمایند علیها زا لزوماً تذکر داده می‌شود که صاحبان دفاتر اساس غیر از اسناد رسمی نوشتجات دیگر را نباید تسجیل نمایند و تخلف از این دستور موجب انحلال دفتر متخلف است. (بخشنامه شماره۱۵۱۹ /۱۰۲۱۵ مورخ ۱۳۱۶/۴/۱۵)

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
elementor_library
elementor_font