Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
elementor_library
elementor_font

مقررات حاکم بر رونوشت دفترخانه

مقررات حاکم بر رونوشت دفترخانه

صورت ثبت سند فقط به اشخاصی داده می شود که در دفتر ثبت معین شده یا به وکلا یا به وراث آنها و یا بالاخره به اشخاصی که آن حق به آنها منتقل شده انتقال حق را به خود ثابت نمایند در مواردی که صورت ثبت سندبه اشخاصی داده می‌شود که حق گرفتن صورت را ثابت کرده‌اند ولی اسم آنها در سند قید نشده است و همچنین در مواردی که صورت موافق ماده ۸۶ به حکم محکمه داده می شود باید نکات مذکوره در دفتر وصورتی که داده می شود قید شود.(ماده ۸۵ قانون ثبت اسناد مصوب ۱۲۹۰/۲/۱۹ خورشیدی)
اشخاصی که در ماده قبل مذکور نیستند فقط به حکم محکمه که صلاحیت حکم را دارد می‌توانند صورت بگیرند. (ماده ۸۶ قانون ثبت اسناد مصوب۱۲۹۰/۲/۱۹خورشیدی) کسانی که خود حق گرفتن صورت ثبت یا سواد سند را داشته و صورت یا سوادی سابقه گرفته اند می‌توانند نسخه دوم و سوم و هکذا از مباشرت ثبت بگیرند مباشر ثبت آن را داده و چندم بودن آن را در نسخه که داده در دفتر قید می کند.( ماده ۸۷ قانون ثبت اسناد مصوب۱۲۹۰/۲/۱۹ خورشیدی)
مباشرین ثبت نمی توانند سواد سندی را که در دفاتر ثبت شده به کسی غیر از اشخاصی که حق گرفتن صورت را دارند بدهند.(ماده ۸۸ قانون ثبت اسناد مصوب۱۲۹۰/۲/۱۹ خورشیدی)

هرگاه صورت و سواد و تصدیق در روی چند ورق نوشته باشد باید اوراق مذکور قیطان کشیده و ممهور و نمره صفحات معین و به امضای مباشر ثبت ممضی باشد چسباندن صفحات به سر هم اکیداممنوع است.(ماده ۷۳ قانون ثبت اسناد و املاک مصوب حمل ۱۳۰۲ خورشیدی)

مباشرین ثبت نمی توانند به اشخاصی که حق گرفتن صورت یا سواد را ندارند در باب اسنادی که ثبت میشود اطلاعات یا توضیحات بدهند مگر در موارد مفصله ذیل:
اولاً -برای صاحب منصبان عدلیه در صورتی که ایفای وظایف آنها اقتضا کند وکتبا این اقتضاء را به مباشر ثبت اظهار نمایند.
ثانیاً- برای امنای سایر دوایر دولتی در صورتی که کتبا این لزوم را از اظهار و اجازه رئیس محکمه ابتدایی را به آن اظهارنامه منضم نمایند.
ثالثاً- به غیر از اشخاص مزبوره در فقره اول و دوم این ماده مشروط به رضایت نامه کتبی یکی از اشخاصی که خود حق گرفتن صورت دارند یا موافق ماده ۸۶ به حکم محکمه که صلاحیت حکم را دارد. (ماده ۸۹ قانون ثبت اسناد مصوب۱۲۹۰/۲/۱۹ خورشیدی)
مباشر ثبت تصدیق مطابق بودن صورت ثبت دفتر را با اصل ثبت و سواد سند را با اصل سند با ترتیبات مقرره به عمل می آورد (ماده ۹۰ قانون ثبت اسناد مصوب ۱۲۹۰/۲/۱۹ خورشیدی)

دادن صورت ثبت سند یا سواد سند هر دفعه باید در دفتر قید شده و نیز تصریح شود که به کی داده شده است. (ماده۹۱قانون ثبت اسنادمصوب۱۲۹۰/۲/۱۹خورشیدی)
اشخاصی که صورت ثبت سند را می‌گیرند باید رسید آن را در دفتر فهرست مباشرت ثبت نوشته و امضا نمایند. (ماده ۹۲ قانون ثبت اسناد مصوب۱۲۹۰/۲/۱۹ خورشیدی)
صورتی که موافق قواعد مقرره نوشته و داده شده است حکم خود ثبت دفتر و اصل سند را دارد و همچنین سوادی که با رعایت ترتیبات قانونی داده شده است حکم اصل سند را دارد مادامی که مطابق نبودن صورت را با ثبت دفتر یا ثبت دفتر را با اصل سند یا مطابق نبودن سواد را با اصل سند طرفی که علیه او آن صورت یا سواد ابراز شده است ثابت ننموده ولی در مواردی که قانون ابراز اصل سند را تقاضا می‌کند ابراز صورت یا سوادی که از مباشرت ثبت اسناد گرفته شده است به جای اصل جایز نیست. (ماده ۹۳ قانون ثبت اسناد مصوب۱۲۹۰/۲/۱۹ خورشیدی)
قواعد مقرر در مواد ۴۸ و ۵۲ و ۶۶ و ۶۸ در موقع دادن صورت ثبت سند و سواد نیز لازم الرعایه است و الا صورت و سوادی که داده می‌شود از درجه اعتبار ساقط است.(ماده ۸۴قانون ثبت اسنادمصوب ۱۲۹۰/۲/۱۹خورشیدی)
در موارد ثبت یا تصدیق باید جهات ذیل قویا‌ رعایت شود:
اولاً -تاریخ سال و ماه و روز و در مواقع لازمه ساعت.
ثانیا- اسم شخص و اسم پدر و شهرت در صورتی که باشد و محل اقامت مباشر ثبت.
ثالثا-امضای او. (ماده ۴۸ قانون ثبت اسناد مصوب ۱۲۹۰/۲/۱۹خورشیدی)
ثبت باید خوانا بوده و اعداد راجع به مبلغ و تاریخ و نمره لااقل باید یک مرتبه با تمام حروف نوشته شود و همچنین تاریخ و نمره باید با تمام حروف در روی سندی که ثبت شده است نوشته شود.( ماده ۶۶ قانون ثبت اسناد مصوب ۱۲۹۰/۲/۱۹ خورشیدی)

در موارد تصدیق مطابق بودن سواد با اصل سندی که به مباشر ثبت ارائه می‌شود مشارالیه بایدسوادرا با اصل مطابق نموده و در تصدیق قید کند که چه کس اصل را به او ارائه داده و سواد،از اصل برداشته شده است یا از سواد دیگری و در اصل باسواد جایی تراشیده یا پاک شده یا کلمات زیاد شده و یا ملاحظات مخصوص دیگری بوده یا نه.( ماده ۹۶ قانون ثبت اسناد مصوب۱۲۹۰/۲/۱۹ خورشیدی)
هرگاه اجزاءاداره ثبت اسنادصورت ثبت یا سوادسندی رابه کسانی که دراین قانون رخصت داده نشده بدهندیا خوداسنادی که نزد آنان می آورندافشاءنمایندیامضمون آنهارا به کسانی که حق ندارندتوضیحات یا اطلاعات دهندازشغل خودمعزول شده وبه هیچ خدمت دولتی قبول نخواهندشد.(ماده۱۲۴قانون ثبت اسنادمصوب۱۲۹۰/۲/۱۹خورشیدی)

سواد اسناد در صورتی که به توسط ادارات یا اشخاصی که صلاحیت تصدیق را دارند تصدیق شده باشد حکم اصل سند را دارد مگر در مواردی که طرف مقابل عدم تطابق سواد را با اصل دعوا ثابت نماید. (ماده ۲۸۹ قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب۱۲۹۰/۸/۲۹ خورشیدی)
در مواردی که سواد مصدق حکم اصل سند را دارد به جای اصل اسناد پذیرفته است مگر در مواردی که قانون ابراز اصل سند را تقاضا می کند. (ماده ۲۹۰ قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب۱۲۹۰/۸/۲۹ خورشیدی)

(هرچند قانون ثبت فوق باماده واحده قانون نسخ قانون ثبت اسنادمصوب۱۳۰۲/۱/۲۸ خورشیدی نسخ شده است امامقررات فعلی حاکم بر دفاتر اسناد رسمی منبعث ازاین قانون می باشد.نویسنده)

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
elementor_library
elementor_font