جستجوی بیشتر..

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
elementor_library
elementor_font

مقررات حاکم بردیوان محاسبات

مقررات حاکم بردیوان محاسبات

اعضای دیوان محاسبات را مجلس شورای ملی برای مدتی که به موجب قانون مقرر می شود تعیین خواهد نمود. (اصل یکصد و یکم متمم قانون اساسی مصوب ۱۲۸۵ خورشیدی)
دیوان محاسبات مامور به معاینه و تفکیک محاسبات اداره مالیه و تفریغ حساب کلیه محاسبین خزانه است و مخصوصاً مواظب است که هیچ یک از فقرات مخارج معینه در بودجه از میزان مقرره تجاوز نموده، تغییر و تبدیل نپذیرد و هر وجهی در محل خود به مصرف برسد همچنین معاینه و تفکیک محاسبه مختلفه کلیه ادارات دولتی رانموده اوراق سندخرج محاسبات راجمع اوری خواهدکردوصورت کلیه محاسبات مملکتی راباید به انضمام ملاحظات خود تسلیم مجلس شورای ملی نماید. (اصل ۱۰۲ متمم قانون اساسی مصوب ۱۲۸۵ خورشیدی)
ترتیب و تنظیم و اداره دیوان به موجب قانون است( اصل صد و سوم متمم قانون اساسی مصوب ۱۲۸۵ خورشیدی)

جستجوی بیشتر..

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
elementor_library
elementor_font