جستجوی بیشتر..

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
elementor_library
elementor_font

تعریف حوزه ابتدایی

تعریف حوزه ابتدایی

حوزه ابتدایی عبارت است ازقسمتی ازخاک ایران که درقلمرو یک محکمه صلحیه است.(ماده۷قانون اصول تشکیلات عدلیه ومحاضرشرعیه وحکام صلحیه مصوب ۱۲۹۰/۴/۱۹ خورشیدی)

جستجوی بیشتر..

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
elementor_library
elementor_font