جستجوی بیشتر..

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
elementor_library
elementor_font

تکلیف شوهردرثبت ازدواج

تکلیف شوهردرثبت ازدواج

در حوزه هایی که وزارت عدلیه معین و اعلام می نماید هر ازدواج و طلاقی که وقوع یابد در یکی از دفاتری که مطابق نظامنامه های وزارت عدلیه تنظیم می شود باید به ثبت برسد. در صورتی که مجری صیغه مزاوجت یا طلاق دارای چنین دفتری نباشد شوهر مکلف است تا ۲۰ روز پس از وقوع عقد یا طلاق به یکی از کسانی که دارای دفتر فوق الذکر هستند رجوع کرده قباله مزاوجت یا طلاقنامه را به ثبت برساند و الا به یک ماه تا ۶ ماه حبس تادیبی محکوم خواهد شد.( ماده ۱ قانون راجع به ازدواج مصوب ۲۳ مرداد ۱۳۱۰خورشیدی کمیسیون قوانین عدلیه)

جستجوی بیشتر..

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
elementor_library
elementor_font