جستجوی بیشتر..

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
elementor_library
elementor_font

تحصیل معافیت غیرقانونی ازسربازی بوسیله هرشخص

تحصیل معافیت غیرقانونی ازسربازی بوسیله هرشخص

هرکدخدا و هریک از معتمدین محلی اعضاءمجلس سربازگیری مأمورین مملکتی اعم از دولتی و بلدی به مناسبت موقعیت خود وسیله معافیت شخصی را از خدمت نظامی در غیر موارد مقرر در قانون فراهم آورده و یا در غیر موارد مذکوره معافیت کسی را قبول یا تجویز نمایند از یک تا سه سال محکوم خواهد شد. اگر فراهم آوردن وسیله معافیت و یا قبول و یا تجویز معافیت در اثر اخذ رشوه بوده مرتکب به مجازات مرتشی محکوم خواهد شد ولو آن که معافیت در موارد مقرره قانونی قبول یا تجویز شده باشد.( ماده ۵ قانون مجازات مجرمین در امور نظام وظیفه مصوبه ۲۳ مرداد ماه ۱۳۱۰ خورشیدی کمیسیون قوانین عدلیه)

جستجوی بیشتر..

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
elementor_library
elementor_font