جستجوی بیشتر..

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
elementor_library
elementor_font

تعریف اسنادکتبی

تعریف اسنادکتبی


اسنادکتبی عبارت است ازکلیه نوشتجات طرفین اعم ازاین که رسمی باشد یا عادی.(ماده۲۶۹قانون موقتی اصول محاکمات حقوقی مصوب۱۲۹۰/۸/۲۹خورشیدی)

(ماده فوق طی ماده۱۸۰قانون اجرای احکام مدنی مصوب۱۳۵۶/۸/۱ وبقیه موادبا ماده۷۸۹قانون آیین دادرسی مدنی مصوب۱۳۱۸/۸/۱ خورشیدی منسوخ گردیده)

جستجوی بیشتر..

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
elementor_library
elementor_font